سوابق اجرایی

 

سوابق اجرايي شركت تيوانيك در بخش تابلوهاي تلويزيوني تمام رنگي ، مي توان به موارد زير اشاره نمود :

 

• بزرگترین تابلوی تلویزیونی خاورميانه نصب شده در استاديوم يكصد هزار نفري آزادي با مساحت نمايشي 103 متر

مربع در سال 1383 .

 

• تابلوهاي تلويزيون شهري در فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1385.

 

• چهار دستگاه تابلوي تلويزيون شهري در اصفهان در اسفندماه 1385 تا ارديبهشت سال 1386 .

 

• اسكوربورد تلويزيوني استاديوم باشگاه صنعت نفت در سال 1386 .

 

• اسكوربورد تلويزيوني استاديوم نفت و گاز گچساران در سال 1386 .

 

• تابلوي تلويزيون شهري در شهر مس سرچشمه در سال 1387.

 

• اسكوربورد تلويزيوني استاديوم بیست هزار نفری بندر عباس در سال 1387 .

 

• اسکوربورد سالن سرپوشیده دو و میدانی ارومیه در سال 1387 .

 

• اسکوربورد تلویزیونی استادیوم پانزده هزار نفری همدان .

 

• اسکوربورد تلویزیونی خانه والیبال استان تهران 1388 .

 

• نصب دو دستگاه اسکوربورد چند منظوره سالن پور شریفی تبریز 1388

 

• کلیه بورس اوراق بهادار شامل : تابلوي بورس تالار تهران ، اصفهان ، تبریز ، شيراز و تابلوهاي كليه تالارهاي بورس  

 

منطقهاي در شهرستانهاي :

 

رشت ،كرج ، زاهدان ، ساري ، كرمان ، يزد ، اروميه ، اردبيل ، اهواز ، زنجان ، همدان ، قزوين ، قم و كرمانشاه در سال 83 ،

 

تابلوي جامع تالار بورس كيش و تالارهاي منطقه اي شهرستانهاي قم ، بوشهر ، سمنان و بندرعباس ، قزوين و كرمانشاه

 

در سال 84 

 


Installed Displays:

 

Tivanic co. , has installed many full color display including Azadi soccer stadium display,and also full color

 

display in cities like ,Tehran,Isfahan, Gachsaran, Abadan, Urumieh, Bandar abbas, Hamedan,Tabriz and …

 

Below you can find pictures of some of them.

 

It has also manufactured Scoreboards & monitoring displays in cities Kish,Rasht,Karaj, Zahedan,Sari,

 

Kerman,Yazd, Urumieh,ahwazوZanjan,Hamedan,Ghazvin, Kermanshah, Boushehr, Abadan,and many other

cities.

 

inside    outside