تابلو متنی تکرنگ و دو رنگ

تابلوی بورس اوراق بهادار تهران   Tehran stocks exchange hall

31


تابلوی بورس اوراق بهادارکیش   Kish stocks exchange hall

32


تابلوی بورس اوراق بهادار تبریز   Tabriz stocks exchange hall

33