اسکور بورد تمام رنگی فوتبال

اسکوربورد تلویزیونی اســتاديوم يکصد هزار نفری آزادي Azadi full color scoreboard
ابعاد کل اسکوربورد : 180 متر مربع 180 m2 :Total size ابعادبخش نمایشی : 36/103متر مربع Display size : 103.36m2 رزولوشن بخش نمایشی : pixel288×576 pixel 288 × 576 Resolution :
فاصله پيکسلها از يکديگر: 25 ميليمتر Dot pitch : 25mm
کورنومتر چهار رقمی chronometer 4 digit
قطر ساعت عقربه ای به قطر 3 متر Analog clock : 3 m

12

 

اسکوربورد تلویزیونی استادیوم بندرعباس Bandar abas fullcolor Display

ابعاد کل اسکوربورد : 50 متر مربع 50 m2 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 35 متر مربع Display size :35 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel192×288 pixel 192× 288 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 25 میلیمتر Dot pitch : 25mm
کورنومتر چهار رقمی chronometer 4 digit
ساعت عقربه ای به قطر 2/1 متر Analog clock : 1.2 m
پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

13

 

اسکوربورد تلویزیونی استادیوم تختی آبادان Abadan fullcolor scoreboard
ابعاد کل اسکوربورد : 53 متر مربع 53 m2 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 31 متر مربع Display size :31 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel200×384 pixel 200× 384 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 20 میلیمتر Dot pitch : 20mm
کورنومتر چهار رقمی chronometer 4 digit
ساعت عقربه ای به قطر 8/1 متر Analog clock : 1.8 m
پوشش سطح جلو از نوع ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

14


اسکوربورد تلویزیونی استادیوم نفت گاز گچساران Gachsaran fullcolor scoreboard
ابعاد کل اسکوربورد : 29 متر مربع 29 m2 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 17 مترمربع Display size : 17 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel 160×256 pixel 160× 256 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 20 میلیمتر Dot pitch : 20mm
کورنومتر چهار رقمی chronometer 4 digit
ساعت عقربه ای به قطر 5/1 متر Analog clock : 1.5 m
پوشش تابلو : ورق فلزی با رنگ کوره ای Front : composite Aluminum

 15

 

اسکوربورد تلویزیونی استادیوم همدان hamedan full color scoreboard
ابعاد کل اسکوربورد : 48 متر مربع m2 48 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 31 متر مربع Display size :31 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel192×256 pixel 192× 256 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 25 میلیمتر Dot pitch : 25mm
کورنومتر چهار رقمی chronometer 4 digit
ساعت عقربه ای به قطر 5/1 متر Analog clock : 1.5 m
پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

16